Hunde til salg
Statistik lige nu
Godkendte links: 1231
Ventende links: 3
Låste links: 0
Kategorier ialt: 75
Artikler: 211
Galleri: 10
Update: 22


Artikler
Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde
Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde

I medfør af § 1, stk. 2, og § 12, stk. 3, i lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 380 af 26. juni 1969, som ændret senest ved lov nr. 1064 af 23. december 1992, fastsættes:


KAPITEL 1


Almindelige bestemmelser


§ 1. Alle hunde født efter den 1. januar 1993 skal mærkes og registreres i Dansk Hunderegister.
Stk. 2. Mærkning og anmeldelse til registrering skal foretages senest, når hunden er 4 måneder gammel.
Stk. 3. Pligten til at sørge for, at hunden er mærket og registreret, påhviler den, der besidder hunden på det tidspunkt, hvor hunden er 4 måneder gammel.
Stk. 4. Ved indførsel af en hund, der er over 4 måneder gammel, påhviler det den, der indfører hunden her i landet, at sørge for, at hunden inden 4 uger efter indførsel er mærket og registreret.
Stk. 5. Besidderen af en hund, der er over 4 måneder gammel, skal opbevare dokumentation for, at hunden er registreret, jf. § 9, stk. 4.
§ 2. Dansk Hunderegister er ansvarlig for registrering af hunde efter reglerne i denne bekendtgørelse.
Stk. 2. Dansk Hunderegister er en forening, der efter aftale med justitsministeren er stiftet af følgende foreninger:


1) Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark,
2) Dansk Kennel Klub,
3) Dyrenes Dags Komite og
4) Den Danske Dyrlægeforening.


Stk. 3. Justitsministeren godkender foreningens vedtægter.
§ 3. Besidderen af en hund, som anmeldes til registrering, skal efter reglerne i § 9 betale 120 kr. til Dansk Hunderegister til dækning af foreningens omkostninger ved registreringen.
§ 4. Dansk Hunderegister udarbejder blanketter til brug for mærkning og registrering, jf. § 9 og § 10.
Stk. 2. Blanketter til brug ved forudbetaling for og anmeldelse af registrering udleveres på offentlige steder som fx. på posthuse og biblioteker. Blanketterne udleveres endvidere ved henvendelse til Dansk Hunderegister.
Stk. 3. Blanketter til brug ved anmeldelse af ændringer i de registrerede oplysninger udleveres gratis hos Dansk Hunderegister.
Stk. 4. Dansk Hunderegisters adresse og telefonnummer er:


Parkvej 1, 2680 Solrød Strand, telefon 56 14 80 66.KAPITEL 2


Mærkning


§ 5. Mærkning foretages ved øre- eller lysketatovering eller elektronisk ved injektion af en chip efter et system, der er godkendt af Dansk Hunderegister.
Stk. 2. En mærkning (hundenummer) består af et antal bogstaver og/eller cifre, der udelukkende skal sikre en entydig identifikation. Hundenummersystemet administreres af Dansk Hunderegister.
§ 6. Mærkning må kun foretages af de dyrlæger og tatovører, der er registreret i Dansk Hunderegister.
Stk. 2. Udgifterne til mærkning afholdes af besidderen af hunden.
§ 7. Dansk Hunderegister udarbejder en vejledning om rekvisition af hundenummer og om mærkningens gennemførelse.KAPITEL 3


Registrering


§ 8. I Dansk Hunderegister må kun registreres følgende oplysninger:


1) Besidderens navn og adresse samt fødselsdato og telefonnummer.
2) Hundens navn, hundenummer, fødselsdato, køn, race og farve.
3) Registreringstidspunkt.


§ 9. Besidderen indsender en udfyldt registreringsblanket samtidig med indbetaling af 120 kr. til Dansk Hunderegister.
Stk. 2. Dansk Hunderegister registrerer oplysningerne og sender en udfyldt registreringsformular til besidderen.
Stk. 3. Den dyrlæge eller tatovør, der i henhold til § 6 mærker hunden, attesterer registreringsformularen og udleverer et eksemplar af den attesterede registreringsformular til besidderen.
Stk. 4. Dyrlægen eller tatovøren indsender inden 1 uge efter mærkningen et eksemplar af den attesterede registreringsformular til Dansk Hunderegister, der herefter tilsender hundens besidder en fuldstændig registerudskrift forsynet med hundenummer, jf. § 1, stk. 5.
§ 10. Såfremt der sker ændringer i de registrerede oplysninger, skal besidderen af hunden inden 4 uger foretage anmeldelse herom til Dansk Hunderegister, jf. dog stk. 2 samt § 11.
Stk. 2. Såfremt en hund skifter ejer, påhviler pligten efter stk. 1 erhververen.
§ 11. Besidderen af en hund kan endvidere foretage anmeldelse om hundens død til Dansk Hunderegister.
§ 12. Anmeldelse efter §§ 10 og 11 er gratis.
§ 13. Oplysningerne i Dansk Hunderegister slettes automatisk efter 18 år.
Stk. 2. Sletning foretages endvidere, såfremt der indgives anmeldelse efter § 11.
Stk. 3. Ved registrering af ændringer i de registrerede oplysninger slettes de oplysninger, som anmeldelsen om ændring vedrører.
Artiklen er lagt online d. 12-11-2002 14:02:30 og er ikke opdateret siden den blev lagt online