Hunde til salg
Statistik lige nu
Godkendte links: 1231
Ventende links: 3
Låste links: 0
Kategorier ialt: 75
Artikler: 211
Galleri: 10
Update: 22


Artikler
Fakta om brug af hunde i Danmark
Der anslås at være ca. 600.000 hun­de i Danmark Det svarer til at der er hund i mere end hvert fjerde hjem. Hunden har en stor plads i dansker­nes liv og mange er aktive med deres hunde. I Danmark har vi også god tradition for brug af hunde til prakti­ske formål bl.a. som jagthunde og trækhunde. Nedenfor har vi listet en række af de ”professionelle hunde­jobs" man finder i Danmark:

Førerhunde til blinde.

I Danmark er der ca. 212 førerhunde. En fører­hund skal blandt andet føre den blinde udenom forhindringer og standse når den kommer til fortovs­kanter. Den skal også kunne føre den blinde til en ledig plads på en bænk og til trapper, hvor den skal standse, før den går op eller ned. En fører­hund er også en god ven, der giver tryghed i dagligdagen.

Servicehunde til handicappede.

Servicehunden giver en person med et fysisk handicap mulighed for en friere og mere uafhængig hverdag. Hvad enten det er en dør, der skal åbnes, en lyskontakt, der skal tændes, en kørestol, der skal trækkes eller en person, der skal opmuntres til genoptræning, kan en servicehund være hjælperen De praktiske hjæl­pefunktioner som hunden kan udføre i dagligdagen er de åbenbare fordele ved en servicehund, men li­geså vigtig er de mindre synlige for­dele, såsom det varme og nære for­hold, der opstår mellem hund og bruger. En servicehund kan endvide­re bidrage med glæde, tryghed og Venskab, samt at være et naturligt kontaktled til omverdenen. Der fin­des ca. fem servicehunde i Danmark (antallet er stigende)

Socialbunde.

Socialbundens opgave er blandt andet at være en god ven og socialkontakt til omverdenen.

Socialhunde han også være med til at opfordre til øget fysisk aktivitet, tale træning samt at hjælpe børn og voksne der har svært ved at udtryk­ke følelser.

Socialhunde bliver også brugt som besøgshunde på plejehjem og institutioner. Der findes ca. tre socialhunde i Danmark.

Beredskabets redningshunde.

Redningshundeteamet kan hurtigt og effektivt gennemgå et skadeområde, f.eks. en sammenstyrtet bygning, og her vise, hvor der befinder sig skjulte eller indespærrede og/eller tilska­dekomne personer. Beredskabets redningshunde har eksempelvis væ­ret brugt i forbindelse med ulykken på Møns Klint, ved ulykken i Tingbæk Kalkmine og ved gas eksplosionsulykken i Herlev. Helt aktuelt del­tog ni redningshunde i eftersøgnin­gen efter overlevende ved jordskælvet i Tyrkiet i august 99. Der findes ca. 200 redningshunde i Danmark.

Tjenestehunde ved politiet.

Dansk politi har på landsplan ca. 375 patruljehunde og ca. 75 special­hunde. En stor del af patruljehundenes opgaver er humanitære opgaver, heriblandt eftersøgninger af forsvundne børn og voksne, bortgåede og efterlyste personer. Patruljehunden bliver også brugt ved afsøgning af gerningssteder og til tilvejebrin­gelse af koster.

Specialbundene omfatter bl.a. sprængstofhunde, narkotikahunde og ID-hunde.

Sprængstofhunde: Afsøgning og lokalisering af div. Sprængemner.

Narkotikabunde: Udfindelse og tilvejebringelse af narkotiske stoffer.

ID-hunde: I efterforskningsøjemed at genkende individuel færd fra en gerningsmand og sætte denne i forbin­delse med effekter fra et gernings­sted.

Tjenestehunde ved militæret.

Militæret anvender ligeledes tjene­stehunde. Hundene bliver her pri­mært brugt til bevogtningsopgaver ved flyvestationer, flådestationer og ved depoter Alle militærets hunde uddannes på Flyvestation Karup. Der er 250 hunde på landsplan.


Kilde: Eftertryk tilladt mod kildeanvendelse. DKK´s medlemsblad, Sep - 99.
Adfærdskonsulent - Lise Lotte Christensen.
Artiklen er lagt online d. 19-02-2004 10:55:55 og er ikke opdateret siden den blev lagt online