Hunde til salg
Statistik lige nu
Godkendte links: 1231
Ventende links: 3
Låste links: 0
Kategorier ialt: 75
Artikler: 211
Galleri: 10
Update: 22


Artikler
Opdræt af og handel med hunde
Drift af dyrepensioner og -internater samt formidling af dyr må kun ske med politiets tilladelse (LOV nr. 386 af 6/6 1991, § 18). Det er desuden forbudt uden politiets tilladelse at drive erhvervsmæssig handel med eller erhvervsmæssigt opdræt af hunde (LBK nr. 380 af 26/6 1969, § 7). De retningslinjer, som politiet skal anvende, når en sådan tilladelse skal udstedes, er angivet i Cirkulære om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde (CIR nr. 211 af 5/11 1975) og nærmere beskrevet i en cirkulæreskrivelse (SKR nr. 11625 af 19/9 1969). Cirkulæret indeholder bl.a. krav til/om:

Udformning og indretning af hundenes opholdsrum samt bokse og bure (§ 2 og 3)
Personale med den fornødne erfaring og kendskab til hundes fodring og pleje (§ 4)
Tilknytning af en autoriseret dyrlæge,som skal føre tilsyn med virksomheden (§ 5)
Isolationslokale til syge dyr (§ 6)
Behandling mod utøj og spoleorm inden indførsel i virksomheden (§ 7)
Vaccination (§ 8)
Protokol over hunde, som er i virksomheden (§ 9).
Der må ikke drives hundepension eller hundesalon i forbindelse med virksomheden (§ 10). Retningslinjer for dyrlægetilsyn er angivet i et cirkulære (CIR nr. 13045 af 7/10 1969) og i to cirkulæreskrivelser (SKR nr. 11071 af 13/2 1976;
SKR nr. 11690 af 25/11 1982).

Veterinærafdelingen i den lokale fødevareregion (tidligere kredsdyrlægen) har adgang til på eget initiativ at foretage eftersyn (§ 11), men det normale vil være, at veterinærafdelingens eftersyn er foranlediget af en konkret anmodning fra den tilsynsførende dyrlæge eller politiet (SKR nr. 11071 af 13/2 1976).

Hvis virksomheden ikke overholder de vilkår, som er fastsat i politiets tilladelse, eller overtræder et pålæg fra politiet efter cirkulæret, kan tilladelsen tilbagekaldes (§ 12).

Det er imidlertid ikke i cirkulæret angivet, hvornår der er tale om erhvervsmæssig handel med eller opdræt af hunde. Handel med og opdræt af hunde er dog at betragte som ikke-erhvervsmæssigt, hvis man har højst 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger (BEK nr. 944 af 16/9 2004, § 3). Men omvendt vil et hundehold med mere end 4 hunde over 18 uger ikke nødvendigvis være at betragte som erhvervsmæssigt, idet der ved politiets vurdering ikke kun lægges vægt på antallet af avlsdyr, men også om de med hensyn til opholdsrum og pleje har status som almindelige familiehunde, samt om der i almindelighed finder anden omsætning sted end salg af de hvalpe, der er født i opdrættet (SKR nr. 11625 af 19/9 1969).

Hundekenneler, hundehold med 5 eller fl ere voksne hunde over 18 uger (gælder også privat hold) samt hundehandler skal have mindst 100 m til nærmeste nabobebyggelse (BEK nr. 604 af 15/6 2002, §5). Desuden skal der være mindst 200 m til eksisterende eller if. kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. Der skal også være mindst 200 m til områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende. For hundepensioner er de tilsvarende mindsteafstande henholdsvis 200 og 300 m. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning meddele dispensation fra de stillede afstandskrav til mindre udvidelser og ændringer. Oprettelse af erhvervsmæssigt hundehold skal godkendes af kommunalbestyrelsen (LBK nr. 753 af 25/8 2001, kap. 5).

Kilde: Ft.
Artiklen er lagt online d. 29-11-2007 16:43:02 og er ikke opdateret siden den blev lagt online